Kompetencijų testas
Lėšų pritraukimo kontekstas
Lėšų pritraukimo strategija ir planas
Lėšų pritraukimas iš fizinių aukotojų
Verslo paramos pritraukimas
Projektinis (institucinis) lėšų pritraukimas
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Prašome užpildyti laukelius ir pradėti testą

Šis testas yra anoniminis. Mes apibendrintus testo rezultatus naudosime tik statistiniais tikslais, siekdami pasiūlyti naudingiausią turinį Fundraising.lt platformoje. Testo rezultatus atsiųsime nurodytu el. pašto adresu.

×
1
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu lėšų pritraukimo specialisto vaidmenį NVO.
2
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau profesinę kalbą ir ją tinkamai vartoju darbe.
3
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau bendrąjį NVO lauką ir bendrąsias lėšų pritraukimo tendencijas/praktikas.
4
Prašome užpildyti laukelį
Žinau savo darbovietės (NVO) veikimo principus, strategiją, finansavimo šaltinius, sprendimų priėmimo modelį, vidaus tvarkas ir kt.
5
Prašome užpildyti laukelį
Žinau pagrindinius paramos teikimą, gavimą ir NVO veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir išmanau jų turinį.
6
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu paramos apskaitos principus.
7
Prašome užpildyti laukelį
Žinau lengvatų, taikomų paramos gavėjui/teikėjui, turinį ir taikymo aplinkybes.
8
Prašome užpildyti laukelį
Žinau NVO metinės atskaitomybės sudarymo principus ir privalomųjų ataskaitų turinį.
9
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau asmens duomenų apsaugos principus ir juos taikau praktikoje.
10
Prašome užpildyti laukelį
Žinau profesiniam elgesiui keliamus etikos reikalavimus.
11
Prašome užpildyti laukelį
Žinau savo organizacijos vertybes.
12
Prašome užpildyti laukelį
Gebu surinkti lėšų pritraukimo planavimui reikalingą informaciją iš išorinių ir vidinių šaltinių.
13
Prašome užpildyti laukelį
Gebu informaciją sisteminti ir analizuoti.
14
Prašome užpildyti laukelį
Gebu taikyti informacijos kaupimo, sisteminimo ir/ar analizavimo įrankius (pvz. PESTEL, SSGG metodikas, CRM įrankius ir pan.).
15
Prašome užpildyti laukelį
Gebu nustatyti tikslus/uždavinius, juos aiškiai formuluoti remiantis S.M.A.R.T. kriterijais ir numatyti jų pasiekimo įvertinimo rodiklius (S.M.A.R.T. tikslai/uždaviniai – specific (liet. konkretūs), measurable (liet. išmatuojami), attainable (liet. pasiekiami), realistic (liet. realistiški), timely (liet. apibrėžti laike)).
16
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu segmentavimo ir pozicionavimo principus.
17
Prašome užpildyti laukelį
Gebu taikyti konkrečius strateginio planavimo įrankius (pvz. X-matrica, OKR ar kitus metodus).
18
Prašome užpildyti laukelį
Gebu parengti bendrą organizacijos arba konkrečios srities (fizinių/juridinių/institucinių rėmėjų) lėšų pritraukimo strategiją, ją suderinti su bendrąja organizacijos veiklos strategija.
19
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu lėšų pritraukimo ciklą (angl. „Fundraising Cycle”).
20
Prašome užpildyti laukelį
Gebu suformuluoti rėmimo atvejį (angl. „Case for support”).
21
Prašome užpildyti laukelį
Žinau paramos tipus (piniginė parama, parama daiktais, paslaugomis, savanorišku darbu ir kt.) ir išmanau jų specifiką.
22
Prašome užpildyti laukelį
Gebu parengti strategija paremtą lėšų pritraukimo planą, įtraukdamas siekiamus rezultatus, kalendorių, biudžetą, žmogiškuosius išteklius ir pan.
23
Prašome užpildyti laukelį
Gebu organizuoti ir valdyti lėšų pritraukimo veiklas, taikydamas projektų valdymo principus.
24
Prašome užpildyti laukelį
Gebu pasirinkti lėšų pritraukimo efektyvumui matuoti tinkamiausius rodiklius ir juos taikyti praktinėje veikloje (pvz. veiklos kokybė, laikas, aukotojų lojalumas/aktyvumas, finansiniai rezultatai ir kt.).
25
Prašome užpildyti laukelį
Gebu taikyti įvairius įrankius rezultatų (KPI) fiksavimui, kaupimui ir analizei (angl. Key Performance Indicator – liet. pagrindinis veiklos rodiklis).
26
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau aukotojų elgsenos principus (pvz. aukotojų profilius, aukojimo motyvus, stimulus, elgsenos modelius ir pan. ).
27
Prašome užpildyti laukelį
Žinau skirtingus lėšų pritraukimo iš fizinių aukotojų būdus ir jų specifiką.
28
Prašome užpildyti laukelį
Žinau lėšų pritraukimo kanalus.
29
Prašome užpildyti laukelį
Gebu sukurti lėšų pritraukimo kampanijos planą.
30
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu, kas yra tiesioginis marketingas ir kaip jis taikomas lėšų pritraukime.
31
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau tiesioginio marketingo būdus (pvz. tiesioginis kontaktas, paprastas paštas, telefonas ir kt.).
32
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu su tiesioginiu marketingu susijusios komunikacijos principus (reklamos formos/kanalai, komunikacinės žinutės formulavimas, istorijų pasakojimas, dizainas/vizualinė reklama ir pan.).
33
Prašome užpildyti laukelį
Žinau tiesioginio marketingo efektyvumo matavimo, rezultatų įvertinimo kriterijus ir metodus.
34
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu skaitmeninę aplinką (naujausias technologijas, vartotojų elgseną ir pan.).
35
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau skaitmeninio lėšų pritraukimo būdus ir kanalus (Google reklama, virusinis marketingas, el. paštas, interneto puslapio dizainas ir optimizavimas).
36
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu lėšų pritraukimo socialiniuose tinkluose principus (skirtingų platformų ypatybes ir jų vartotojų elgseną).
37
Prašome užpildyti laukelį
Žinau skaitmeninio lėšų pritraukimo efektyvumo matavimo, rezultatų įvertinimo kriterijus ir metodus.
38
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau bendruomeninio lėšų pritraukimo principus ir praktiką (pvz. ambasadorystės kampanijos, kai kiti fiziniai asmenys renka lėšas organizacijos vardu).
39
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau lėšų pritraukimo viešuose renginiuose principus (maratonai, miesto šventės, koncertai, bendruomenės renginiai ir kt.).
40
Prašome užpildyti laukelį
Gebu organizuoti lėšų pritraukimo renginius.
41
Prašome užpildyti laukelį
Žinau galimus aukotojo pasitenkinimo ar nepasitenkinimo veiksnius, jų priežastis.
42
Prašome užpildyti laukelį
Gebu formuoti aukotojo kelionę (angl. „Donor journey”).
43
Prašome užpildyti laukelį
Žinau, kas yra aukotojo gyvavimo vertės koncepcija (angl. „Donor lifetime value”).
44
Prašome užpildyti laukelį
Gebu taikyti aukotojo išlaikymo priemones, apibrėžti ir matuoti lojalumo rodiklius.
45
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau verslo rėmėjų elgsenos principus (įmonių profilius, rėmimo motyvus, stimulus, elgsenos modelius ir pan.).
46
Prašome užpildyti laukelį
Gebu sudaryti potencialių rėmėjų sąrašą ir prioritetizuoti rėmėjus pagal tikimybę pritraukti paramą.
47
Prašome užpildyti laukelį
Gebu rinkti ir sisteminti informaciją apie įmonę ir sudaryti įmonės profilį (įtraukiant duomenis apie ĮSA strategiją, veiklos sritis, pajamas, klientų segmentus, personalo strategiją, kt.).
48
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau verslo paramos pritraukimo būdus ir jų specifiką.
49
Prašome užpildyti laukelį
Gebu suformuluoti individualą, rėmėjui pritaikytą, vertės pasiūlymą (angl. „Value proposition”).
50
Prašome užpildyti laukelį
Suprantu socialinio poveikio koncepciją ir gebu ja vadovautis rengiant vertės pasiūlymą.
51
Prašome užpildyti laukelį
Gebu parengti patrauklų rėmimo pasiūlymą.
52
Prašome užpildyti laukelį
Gebu užmegzti kontaktą su potencialiu rėmėju.
53
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau B2B pardavimo ir derybų technikas ir jas taikau derindamas rėmimo sąlygas su rėmėju (B2B – angl. Business to Business, t.y. verslas verslui).
54
Prašome užpildyti laukelį
Gebu palaikyti santykį su esamais verslo rėmėjais, teikiu ir priimu grįžtamąjį ryšį visuose rėmimo projekto įgyvendinimo etapuose.
55
Prašome užpildyti laukelį
Išmanau sprendimų priėmimo (paramos skyrimo) įmonėje procesą.
56
Prašome užpildyti laukelį
Gebu identifikuoti egzistuojančias ir sukurti naujas formas individualiai padėkoti/išreikšti pripažinimą verslo rėmėjui.
57
Prašome užpildyti laukelį
Gebu įgyvendinti verslo rėmėjų lojalumo skatinimo priemones.
58
Prašome užpildyti laukelį
Gebu surinkti ir susisteminti informaciją apie NVO veiklos srityje veikiančias projektinio finansavimo programas (įskaitant savivaldybių, ministerijų, tarpvalstybines, tarptautines programas ir privačių fondų iniciatyvas).
59
Prašome užpildyti laukelį
Gebu prioritetizuoti projektinio finansavimo alternatyvas pagal svarbiausius organizacijai kriterijus (pvz. finansuojamos veiklos, tikimybė gauti finansavimą, administravimo sudėtingumas, atitikimas organizacijos strategijai ir pan.).
60
Prašome užpildyti laukelį
Gebu integruoti projektinio finansavimo galimybę į lėšų pritraukimo strategiją ir suderinti ją su kitomis lėšų pritraukimo veiklomis.
61
Prašome užpildyti laukelį
Gebu suburti paraiškos rengimo komandą pagal projektinio finansavimo sąlygas ir specifiką.
62
Prašome užpildyti laukelį
Gebu organizuoti ir administruoti paraiškos rengimą ir projekto įgyvendinimą (kiek tai tiesiogiai susiję su lėšų pritraukimo strategijos/plano įgyvendinimu).
Prašome pažymėti trūkstamus atsakymų variantus