Taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp Geros valios projektai, VšĮ, juridinio asmens kodas 301678868, registruotos buveinės adresas Vaidilutės gatvė 57a, Vilnius, Lietuva (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Pardavėjas suteiks Jums galimybę įsigyti https://www.fundraising.lt/ interneto svetainėje (toliau – Svetainė) siūlomą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, seminarus, mokymus ar kitą turinį, prie kurio suteikiama prieiga internete ar kuris parsisiunčiamas (toliau – Turinys) ar bilietus į profesinius renginius, kurie gali vykti gyvai, nuotoliniu ar hibridiniu būdu (toliau – Bilietai) (visi kartu toliau – Produktai).

Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.:            +370 602 31001

El. paštas:    info@fundraising.lt

Adresas:      A. Goštauto g. 8-39, Vilnius 01108, Lietuva

Jūs turite teisę pirkti Svetainėje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, pirkti Svetainėje galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Parsisiųsdami Turinį Svetainėje ar pateikdami Produktų užsakymą Svetainėje (toliau – Užsakymas), Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

Paprastai Svetainėje siūlomi Produktai yra skirti ne vartojimo poreikių tenkinimui ir juos įsigyjate kaip nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriaus atstovai, su savo veikla, verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. Dėl šios priežasties vartotojų teises saugantys teisės aktų reikalavimai netaikomi. Šių Taisyklių nuostatos, kurios skirtos vartotojams, bus taikomos tik tada, jeigu pirksite Svetainėje kaip vartotojas.

PIRKIMAS SVETAINĖJE

Jums apsilankius Svetainėje ir pasirinkus Produktą, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas krepšelis (toliau – Krepšelis).

Suformavus Krepšelį, turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktam Produktui pateikti. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o Krepšelio turinys atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Užsakymą. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

Jūs sutinkate, jog pateikdami Užsakymą Svetainėje, įsipareigojate sumokėti Pardavėjui Užsakyme nurodytą kainą. Į Svetainėje ir Užsakyme nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Kainos Svetainėje ir Užsakyme nurodomos Eurais.

Svetainėje galite atsiskaityti per elektroninę bankininkystę ar kitais nurodytais būdais. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po Užsakymo pateikimo.

Jums patvirtinus Užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal Užsakymą.

Pateikus Užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas Užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.

Pardavėjas, gavęs pranešimą, jog atlikote Užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų Užsakymą. Produktai yra pateikiami Produktų aprašymuose ar kitur Svetainėje nurodytais būdais ir tvarka.

PRODUKTŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ

Produktų savybės nurodomos Svetainėje prie kiekvieno Produkto aprašymo. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Produktai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Pardavėjas įsipareigoja pateikti Produktą, kuris atitinka informaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame Produkto aprašyme.

Produktai gali būti teikiami naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Produkto pateikimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Produktas negali būti kokybiškai pateiktas dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumų ištaisymui.

NAUDOJIMASIS PRODUKTU

Pirkdami Turinį, įgyjate teisę (licenciją) naudoti Turinį tokiomis svarbiausiomis sąlygomis, kurių įsipareigojate laikytis:

  • Naudoti tik profesinės veiklos tikslais.
  • Naudoti tik Jūs ir neturite teisės Turinio (ar bet kurios dalies) kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims juo (ar bet kuria dalimi) naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai).
  • Turinio negalite modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jo išvestinių kūrinių.
  • Jums suteikiamos teisės yra neišimtinės, t. y. Turiniu gali naudotis ir pats Pardavėjas, ir kiti asmenys.
  • Galite naudoti tiek laiko, kiek nurodyta Turinio aprašyme.

Pirkdami Bilietus į renginius ir juose dalyvaudami, Jūs turite užtikrinti, kad nepažeisite kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų, įskaitant teisę į atvaizdą ir privatumą (pavyzdžiui, neatliksite vaizdo ir/arba garso įrašo, kitaip nefiksuosite vaizdo ar dalyvių duomenų, užtikrinsite dalyvių konfidencialumą), garbę ir orumą (pavyzdžiui, neįžeisite kitų asmenų).

Jeigu nepasinaudojate Produktu per nurodytą laikotarpį, Pardavėjo ir Jūsų sudaryta sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, nebent su Pardavėju susitariama kitaip.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Naudodamiesi Svetaine Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Produktus ir atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimi Produktai; (c) visi Svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė ar interneto svetainės ar paslaugos, skirtos Produktų pateikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/arba kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

Sutarties dėl Turinio pirkimo atsisakymas

Jeigu perkate Svetainėje Turinį kaip vartotojas (t. y. fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, tačiau tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti. Minėtas 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

Norėdami įgyvendinti teisę atsisakyti Turinio pirkimo sutarties, Jūs turite per nurodytą terminą pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą. Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Turinį Jūsų sumokėtus pinigus.

Pirkdami Svetainėje Turinį, patvirtinate, kad sutinkate, kad Turinys būtų pradėtas teikti anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti sutarties.

Sutarties dėl Bilietų pirkimo atsisakymas

Jeigu perkate Svetainėje Bilietus kaip vartotojas (t. y. fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), tai darote savo asmeniniais laisvalaikio tikslais ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalies 12 punktu, vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties dėl laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis, netaikoma. Atitinkamai, nusipirkę Bilietą, neturėsite teisės atsisakyti sutarties ir Bilieto grąžinti.

ATSAKOMYBĖ

Pardavėjo atsakomybė už Produktų kokybę yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

Jūs turite pateikti Pardavėjui visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją ir laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Svetainės, naudotis Produktais, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Pardavėju.

PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

Pardavėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Svetainėje. Prieš patvirtindami Užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo patvirtinimo metu.

Pardavėjas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Svetainės veiklos. Toks nutraukimas neturės įtakos tuo metu galiojančioms Produktų pirkimo-pardavimo sutartims.

KITOS SĄLYGOS

Šios Taisyklės ir bet kuri Svetainėje sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros pirkimo–pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Svetaine, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2022 m. rugpjūčio 29 d.

Šios Taisyklės sukurtos Glimstedt doke. Advokatų kontorai Glimstedt priklauso visos autorių teisės į Taisykles, ji suteikia teisę Geros valios projektai, VšĮ naudoti Taisykles https://www.fundraising.lt/ elektroninėje parduotuvėje. Kopijuoti ar kitaip naudoti Taisykles ar jų dalį be advokatų kontoros Glimstedt rašytinio sutikimo draudžiama. Visos suteikiamų teisių sąlygos aptartos Glimstedt doko taisyklių 2 dalyje.